Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ γυμνασίου. 17η ενότητα, Το πάθημα των ερωδιών

 Δείτε κι αυτό: 
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/bird_guide/bird_guide_kastoria3.pdf
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2715&aID=1110

Το πάθημα των ερωδιών

Α. Κείμενο

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/oles%20oi%20metafraseis%20b.htmΓ. Σύνταξη

Επιρρηματικοί προσδιορισμοί
Όπως και στη ν.ε., οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί είναι επιρρήματα ή άλλες λέξεις οι οποίες λειτουργούν ως επιρρήματα. Προσδιορίζουν κυρίως ρήματα, απαρέμφατα ή μετοχές (πβ. ν.ε.: Έφτασε γρήγορα στον προορισμό του / Ήρθε από το εξωτερικό με την οικογένειά του). 
Κύριες μορφές επιρρηματικών προσδιορισμών
επιρρήματαἘκεῖ συνέλεγεν πανταχόθεν (= από παντού) στράτευμα.
πλάγιες πτώσειςἘθαύμαζον αὐτοὺς τῆς τόλμης (= για την τόλμη τους).
εμπρόθετοι προσδιορισμοίἘρῳδιοὶ ἐπὶ τοῖς στήθεσι τὰς κεφαλὰς κατακλίνουσι.
επιρρηματικές μετοχέςἈπέπλεον ὡς πολεμήσοντες (= για να πολεμήσουν).
δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσειςὍταν τις πλεῖστα ἔχῃ, πλεῖστοι αὐτῷ φθονοῦσι.

Σε προηγούμενες Ενότητες έγινε αναφορά στις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις και στις επιρρηματικές μετοχές. Σε αυτή την Ενότητα θα διδαχθείτε τη μορφή και τη λειτουργία των εμπρόθετων προσδιορισμών.
Εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί
Οι εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί αποτελούνται από μία πρόθεση και ένα όνομα (ή μια αντωνυμία) σε πλάγια πτώση.
π.χ. Ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐπολέμησαν.
Κατ’ ἐμοῦ ταῦτα εἶπεν. 
Στα παραπάνω παραδείγματα ο εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός «ὑπὲρ τῆς πατρίδος» δηλώνει την υπεράσπιση και προσδιορίζει το ρήμα «ἐπολέμησαν», ενώ ο εμπρόθετος επιρρηματικός «κατ’ ἐμοῦ»δηλώνει την εχθρική διάθεση και προσδιορίζει το ρήμα «εἶπεν».
Οι εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί δηλώνουν πληθώρα επιρρηματικών σχέσεων, όπως: 
αγκύληστάσηΚῦρος δὲ ἔχων τοὺς ἑαυτοῦ (= τους δικούς του) ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων καὶ ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυδίας (= δια μέσου της Λυδίας) σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσι καὶ δὺο ἐπὶ τὸν Μένανδρον (= πρός τον Μένανδρο) ποταμὸν.
τόποκατεύθυνση
απομάκρυνση
διά μέσου
χρόνοΜετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον Εὔβοια ἀπέστη (= αποστάτησε) ἀπὸ Ἀθηναίων.
τρόποΔιὰ λόγου (= με τα λόγια) μανθάνει.
αιτίαΔιὰ τὴν ἀρετὴν (= χάρη στην ανδρεία) ἀθάνατον μνήμην κατέλιπον.
σκοπόΟἱ δ’ Ἀθηναῖοι παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν (= για να ναυμαχήσουν).
αναφοράΕἴπωμεν περὶ εἰρήνης.
εναντίωσηΟἱ πολέμιοι τὰς σπονδὰς παρὰ τοὺς ὅρκους λύουσι.
υπεράσπισηὙπὲρ καλλίστων καὶ μεγίστων ἀγωνιζόμεθα.
μέσο / όργανοὉρῶμεν διὰ τῶν ὀφθαλμῶν.
συνοδείαΚόνων σὺν ναυσὶν εἴκοσιν εἰς Σάμον ἔπλευσεν.

Ασκήσεις
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο/η είπε...