Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 17η ενότητα, Ένα διδακτικό παράδειγμα από τη φύση

Γ1. Γραμματική

Απαρέμφατα και μετοχές μέσης φωνής βαρύτονων ρημάτων

Καταλήξεις απαρεμφάτων βαρύτονων ρημάτων στη μέση φωνή

ενεστώτας μέλλοντας αόριστος παρακείμενος
φωνηεντόληκτα -εσθαι
βουλεύεσθαι
-σεσθαι
βουλεύσεσθαι
-σασθαι
βουλεύσασθαι
-σθαι
βε-βουλεῦ-σθαι
ουρανικόληκτα -εσθαι
πράττεσθαι
-ξεσθαι
πράξεσθαι
-ξασθαι
πράξασθαι
-χθαι
πεπρᾶχθαι
χειλικόληκτα -εσθαι
γράφεσθαι
-ψεσθαι
γράψεσθαι
-ψασθαι
γράψασθαι
-φθαι
γεγράφθαι
οδοντικόληκτα -εσθαι
πείθεσθαι
-σεσθαι
πείσεσθαι
-σασθαι
πείσασθαι
-σθαι
πεπεῖσθαι
red arrowΠαρατηρήσεις
 1. Όπως και στην ενεργητική φωνή, το απαρέμφατο του αορίστου δεν έχει αύξηση.
 2. Το απαρέμφατο του παρακειμένου διατηρεί τον αναδιπλασιασμό (π.χ. βεβουλεῦσθαι, θελῆσθαι).
 3. Το -αι στην κατάληξη των απαρεμφάτων είναι βραχύ.
 4. Το απαρέμφατο του παρακειμένου της μέσης φωνής τονίζεται πάντοτε στην παραλήγουσα.

Καταλήξεις μετοχών βαρύτονων ρημάτων στη μέση φωνή

ενεστώτας μέλλοντας αόριστος παρακείμενος
φωνηεντόληκτα -όμενος, -η, -ον
ὁ βουλευόμενος
ἡ βουλευομένη
τὸ βουλευόμενον
-σόμενος, -η, -ον
ὁ βουλευσόμενος
ἡ βουλευσομένη
τὸ βουλευσόμενον
-σάμενος, -η, -ον
ὁ βουλευσάμενος
ἡ βουλευσαμένη
τὸ βουλευσάμενον
-μένος, -η, -ον
ὁ βεβουλευμένος
ἡ βεβουλευμένη
τὸ βεβουλευμένον
ουρανικόληκτα -όμενος, -η, -ον
ὁ πραττόμενος
ἡ πραττομένη
τὸ πραττόμενον
-ξόμενος, -η, -ον
ὁ πραξόμενος
ἡ πραξομένη
τὸ πραξόμενον
-ξάμενος, -η, -ον
ὁ πραξάμενος
ἡ πραξαμένη
τὸ πραξάμενον
-γμένος, -η, -ον
ὁ πεπραγμένος
ἡ πεπραγμένη
τὸ πεπραγμένον
χειλικόληκτα -όμενος, -η, -ον
ὁ γραφόμενος
ἡ γραφομένη
τὸ γραφόμενον
-ψόμενος, -η, -ον
ὁ γραψόμενος
ἡ γραψομένη
τὸ γραψόμενον
-ψάμενος, -η, -ον
ὁ γραψάμενος
ἡ γραψαμένη
τὸ γραψάμενον
-μμένος, -η, -ον
ὁ γεγραμμένος
ἡ γεγραμμένη
τὸ γεγραμμένον
οδοντικόληκτα -όμενος, -η, -ον
ὁ ὀνομαζόμενος
ἡ ὀνομαζομένη
τὸ ὀνομαζόμενον
-σόμενος, -η, -ον
ὁ ὀνομασόμενος
ἡ ὀνομασομένη
τὸ ὀνομασόμενον
-σάμενος, -η, -ον
ὁ ὀνομασάμενος
ἡ ὀνομασαμένη
τὸ ὀνομασάμενον
-σμένος, -η, -ον
ὁ ὠνομασμένος
ἡ ὠνομασμένη
τὸ ὠνομασμένον

red arrowΠαρατηρήσεις
 1. Η μετοχή του αορίστου δεν έχει αύξηση.
 2. Η μετοχή του παρακειμένου διατηρεί τον αναδιπλασιασμό, π.χ. βεβουλευμένος, -η, -ον και θελημένος, -η, -ον.
 3. Το αρσενικό και το ουδέτερο γένος των μετοχών όλων των χρόνων στη μέση φωνή κλίνονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα αρσενικά και ουδέτερα της β΄ κλίσης, ενώ το θηλυκό σύμφωνα με τα αντίστοιχα θηλυκά της α΄ κλίσης.

Γ2. Σύνταξη

1. Το υποκείμενο του απαρεμφάτου

Στην Ενότητα 13 γνωρίσατε τα είδη και τις κυριότερες συντακτικές λειτουργίες του απαρεμφάτου. Το υποκείμενο του απαρεμφάτου μπορεί να είναι:
α. Το ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος από το οποίο εξαρτάται το απαρέμφατο. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το φαινόμενο της ταυτοπροσωπίας.
Οὗτοι ἐθέλουσιν ὑπὲρ πατρίδος θνῄσκειν (αυτοί θέλουν αυτοί να πεθάνουν).
β. Διαφορετικό από το υποκείμενο του ρήματος από το οποίο εξαρτάται το απαρέμφατο και πάντοτε σε αιτιατική. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το φαινόμενο της ετεροπροσωπίας.
Οἴομαι πάντας ὑμᾶς γιγνώσκειν τὰ ῥηθέντα (εγώ νομίζω ότι εσείς γνωρίζετε).
 

2. Το υποκείμενο της μετοχής

Το υποκείμενο μιας μετοχής βρίσκεται στο ίδιο γένος, στον ίδιο αριθμό και στην ίδια πτώση με τη μετοχή.
Από την άποψη του υποκειμένου της, μια επιρρηματική μετοχή μπορεί να είναι συνημμένη ή απόλυτη.
α. Συνημμένη χαρακτηρίζεται μια επιρρηματική μετοχή, όταν το υποκείμενό της έχει και άλλη συντακτική θέση μέσα στην πρόταση.
Ἀκούσαντες ταῦτα οἱ στρατιῶται παρεσκευάσαντο πρὸς μάχην (η φράση οἱ στρατιῶται, που είναι υποκείμενο της μετοχής ἀκούσαντες, είναι και υποκείμενο του ρήματος παρεσκευάσαντο).
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/457/3003,12067/extras/references/index_17_metoxi1/index_17_metoxi1.html

β. Απόλυτη χαρακτηρίζεται μια επιρρηματική μετοχή, όταν το υποκείμενό της δεν έχει άλλη συντακτική θέση μέσα στην πρόταση. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν παραλείψουμε τη μετοχή, το υποκείμενό της περιττεύει στην πρόταση:
Ἐστράτευσαν ἐπ' αὐτοὺς οὐδεμιᾶς διαφορᾶς πρότερον ὑπαρχούσης (το υποκείμενο διαφορᾶς της μετοχής δεν έχει καμία άλλη συντακτική θέση μέσα στην πρόταση).

red arrowΠαρατηρήσεις
 1. Μόνο η επιρρηματική μετοχή μπορεί να είναι απόλυτη.
 2. Η απόλυτη μετοχή βρίσκεται σε πτώση γενική, εάν ανήκει σε προσωπικό ρήμα, η αιτιατική, εάν ανήκει σε απρόσωπο ρήμα
. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/457/3003,12067/extras/references/index_17_metoxi2/index_17_metoxi2.htmlΑσκήσεις 
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a17xm.htm 

Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς: Εκδρομή στο νότο, στην Αρχαία Μεσσήνη, στην Αρχαία Ολυμπία

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 16η ενότητα, Το θλιβερό τέλος ενός τυράννου

1. Οριστική παρακειμένου και υπερσυντελίκου μέσης φωνής βαρύτονων ρημάτων

Οι τύποι ἐκέκτητο, ἐκεκόσμητο και περιεβέβλητο του κειμένου της Ενότητας είναι τύποι οριστικής υπερσυντελίκου μέσης φωνής.
Η οριστική παρακειμένου και υπερσυντελίκου μέσης φωνής σχηματίζεται όπως και στην ενεργητική φωνή (βλ. Ενότητα 9), με διαφορετικές όμως καταλήξεις:

Σχηματισμός οριστικής παρακειμένου μ.φ.

οριστική παρακειμένου μ.φ.

Σχηματισμός οριστικής υπερσυντελίκου μ.φ.

οριστική υπερσυντέλικου μ.φ.

Κλίση

οριστική παρακειμένου οριστική υπερσυντελίκου
βε-βούλευ-μαι
βε-βούλευ-σαι
βε-βούλευ-ται
βε-βουλεύ-μεθα
βε-βούλευ-σθε
βε-βούλευ-νται
ἐ-βε-βουλεύ-μην
ἐ-βε-βούλευ-σο
ἐ-βε-βούλευ-το
ἐ-βε-βουλεύ-μεθα
ἐ-βε-βούλευ-σθε
ἐ-βε-βούλευ-ντο

2. Οριστική παρακειμένου και υπερσυντελίκου μ.φ. αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων

Όπως συμβαίνει και στον μέλλοντα και τον αόριστο, τα αφωνόληκτα ρήματα ακολουθούν γενικά την κλίση των φωνηεντόληκτων, όμως ο χαρακτήρας τους επηρεάζεται από την κατάληξη. Έτσι, η κλίση της οριστικής των συντελικών χρόνων διαμορφώνεται ως εξής:
ουρανικόληκτα χειλικόληκτα οδοντικόληκτα
ρ. τάττομαι ρ. γράφομαι ρ. κομίζομαι
παρακείμενος υπερσυντέλικος παρακείμενος υπερσυντέλικος παρακείμενος υπερσυντέλικος
τέταγμαι
τέταξαι
τέτακται
τετάγμεθα
τέταχθε
τεταγμένοι,
   -αι, -α εἰσίν
ἐτετάγμην
ἐτέταξο
ἐτέτακτο
ἐτετάγμεθα
ἐτέταχθε
τεταγμένοι,
   -αι, -α ἦσαν
γέγραμμαι
γέγραψαι
γέγραπται
γεγράμμεθα
γέγραφθε
γεγραμμένοι,
   -αι, -α εἰσίν
ἐγεγράμμην
ἐγέγραψο
ἐγέγραπτο
ἐγεγράμμεθα
ἐγέγραφθε
γεγραμμένοι,
   -αι, -α ἦσαν
κεκόμισμαι
κεκόμισαι
κεκόμισται
κεκομίσμεθα
κεκόμισθε
κεκομισμένοι,
   -αι, -α εἰσίν
ἐκεκομίσμην
ἐκεκόμισο
ἐκεκόμιστο
ἐκεκομίσμεθα
ἐκεκόμισθε
κεκομισμένοι,
   -αι, -α ἦσαν
red arrow Παρατήρηση
Το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου και υπερσυντελίκου μέσης φωνής σχηματίζεται περιφραστικά από τη μετοχή του παρακειμένου μ.φ. και το ρ. εἰμὶ στον ενεστώτα και τον παρατατικό αντίστοιχα.

Ασκήσεις 
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a16xm.htm 
http://www.gkonstantinou.com/school_work/OristikiMF/quiz.html 

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 8η ενότητα Σ’ αυτή την ενότητα: ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α.Εισαγωγικά Κείμενα
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1811,5827/Διαβάστε επίσης:Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1690,5407/


Β1 Οι μετοχές στην ενεργητική και παθητική φωνή
εικόναΘυμάμαι ότι:
 • Η μετοχή είναι επίθετο και ρήμα, μετέχει δηλαδή και στα δύο. Ως επίθετο έχει γένος, αριθμό και πτώση. Ως ρήμα έχει φωνή, διάθεση και χρόνους.

Κείμενο 5: Άνθρωποι και αριθμοί

Βικιπαίδεια:
http://el.wikipedia.org/wiki/AIDS
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
http://www.yyka.gov.gr/articles/news/865-aids
http://www.moh.gov.gr/articles/news/865-aids
► Διαβάστε το βιβλίο: "Το αυγό της έχιδνας" της Λίτσας Ψαραύτη


Μαθαίνω για τους τύπους της μετοχής:
Μετοχή έχουν:
 • Ο ενεστώτας στην ενεργητική φωνή με κατάληξη -οντας (π.χ. τρέχοντας) όταν αυτή τονίζεται στην προπαραλήγουσα και -ώντας (π.χ. γεννώντας) όταν τονίζεται στην παραλήγουσα.
 • Ο ενεστώτας σπανιότερα στην παθητική φωνή με καταλήξεις -όμενος, -η, -ο (π.χ.αναπτυσσόμενες), αλλά και -ούμενος, -η, -ο (π.χ. μιμούμενος) και -άμενος, -η, -ο(π.χ. τρεμάμενος).
 • Ο παρακείμενος οτην παθητική φωνή με κατάληξη -μένος, -η, -ο (π.χ. χαμένοι).
Η ενεργητική μετοχή είναι άκλιτη, ενώ οι παθητικές είναι κλιτές, έχουν τρία γένη και δύο αριθμούς.

Β2. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ

Κείμενο 6:Η μεγάλη περιπέτεια της ζωής μου
Ναρκωτικά: Εξαρτησιογόνες, Ψυχοδραστικές ουσίες - Επεισόδιο 1ο: Κάνναβη
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/narkotika-eksartisiogones-psyxodrastikes-ousies-epeisodio-1o-kannavi
Ναρκωτικά: Εξαρτησιογόνες, Ψυχοδραστικές ουσίες - Επεισόδιο 2ο: Ηρωίνη
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/narkotika-eksartisiogones-psyxodrastikes-ousies-epeisodio-2o-iroini
Εξαρτησιογόνες ουσίες στην εφηβεία 

Κείμενο 7: Μοναξιά μου όλα


 Μαθαίνω για τη σημασία της μετοχής:
Η μετοχή χρησιμοποιείται:
 • με επιθετική σημασία, δηλαδή όπως κάθε επίθετο, και λέγεται επιθετική μετοχή. Επιθετικές είναι οι μετοχές της παθητικής φωνής.
 • με επιρρηματική σημασία, δηλαδή δηλώνει τρόπο, χρόνο, αιτία, υπόθεση και εναντίωση και λέγεται επιρρηματική μετοχή. Επιρρηματική είναι η μετοχή του ενεργητικού ενεστώτα.

Γ1. Παρασύνθετα


Μαθαίνω για τα παρασύνθετα:
 • Παρασύνθετες είναι οι παράγωγες λέξεις που σχηματίζονται με τη διαδικασία της παραγωγής (δηλαδή παράγονται) όχι από απλές λέξεις, αλλά από σύνθετες.
α΄ συνθετικό
β΄ συνθετικό
σύνθετο
παρασύνθετο
καλώς
+
ορίζω
καλωσορίζω
καλωσόρισμα
καλή
+
καρδιά
καλόκαρδος
καλοκαρδίζω
 • Παρασύνθετες είναι και ορισμένες λέξεις που σχηματίζονται από την ένωση δύο λέξεων (που συνήθως λέγονται μαζί, αλλά δε φτιάχνουν σύνθετη λέξη) και την προσθήκη της παραγωγικής κατάληξης:
λέξη 1
λέξη 2
παρασύνθετο
Αιγαίο
+
πέλαγος
δε φτιάχνουν
αιγαιοπελαγίτικος
έξω
+
φρενών
σύνθετο
εξωφρενικός
Νότια
+
Αφρική
Νοτιοαφρικανός
Άρειος
+
Πάγος
Αρεοπαγίτης

εικόναΜαθαίνω για τη γνήσια και την καταχρηστική σύνθεση
εικόνα

Γ2. Πολυλεκτικά σύνθετα
Κείμενο 9 [Διαβάζοντας τίτλους εφημερίδων]

Κείμενο 10: Η γυναίκα στην πολιτική
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1811,5829/
http://www.kethi.gr/
http://www.isotita-epeaek.gr/downloads.htm
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=92713&autostart=0

Μαθαίνω για τα πολυλεκτικά σύνθετα
Τα πολυλεκτικά σύνθετα είναι τριών ειδών:
 • σύνθετες λέξεις που αποτελούνται από τρία ή και περισσότερα συνθετικά (λέγονται καιπολυσύνθετα)
  μισός + κακόμοιρος (κακή + μοίρα)  μισοκακόμοιρος
 • ονοματικά σύνολα (επίθετο + ουσιαστικό ή ουσιαστικό + ουσιαστικό σε γενική), που έχουν παγιωθεί και έχουν αποκτήσει δική τους σημασία (λέγονται και λεξικές φράσεις)
  παιδική χαρά = χώρος με κούνιες, τραμπάλες κτλ., όπου παίζουν τα παιδιά (και όχι η χαρά που δείχνουν ή νιώθουν τα παιδιά)
  φακοί επαφής = διορθωτικοί φακοί που φοριούνται πάνω στα μάτια αντί για γυαλιά.
 • δύο λέξεις, συνήθως ουσιαστικά, που συνδέονται χαλαρά μεταξύ τους και γράφονται συχνά με ενωτικό ανάμεσά τους (λέγονται και παραθετικά σύνθετα)
  παιδί-θαύμα
  τιμές-έκπληξη
  λέξη-κλειδί 

  Πολύ συχνά υπάρχει μεταφορική σχέση ανάμεσα στα δύο συνθετικά: συζήτηση-μαραθώνιος = που διάρκεσε πάρα πολύ.
Δ.Αξιολόγηση και διατύπωση επιχειρημάτων

Κείμενο 13: Τα παιδιά των φαναριών
http://www.unicef.gr/reports/alko/street.php
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1693,5428/
Μαθαίνω ότι:

 • με πολύ απλά λόγια το επιχείρημα είναι το «σύνολο των λογικών προτάσεων με τις οποίες υποστηρίζουμε μια πεποίθηση ή μια θέση».
 • για την υποστήριξη μιας πεποίθησης ή μιας θέσης ή την αντίκρουση μιας άλλης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ή περισσότερα επιχειρήματα. Αυτή η χρήση επιχειρημάτων στην έκφραση των απόψεων μας ονομάζεται επιχειρηματολογία. Σε κάθε επιχείρημα υποστηρίζουμε μια θέση με βάση κάποιους λόγους. Τις προτάσεις με τις οποίες διατυπώνουμε αυτούς τους λόγους τις ονομάζουμε προκείμενες και την πρόταση που υποστηρίζεται από τις προκείμενες την ονομάζουμε συμπέρασμα.
Ε.Λεξιλόγιο
Κείμενο 15 [Τι είναι τελικά τα κοινωνικά προβλήματα;]
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL104/66/534,1942/
Η πείνα στον κόσμο
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1694,5437/extras/activities/indexL_7_metaselida/indexl_7_metaselida.html
Αντιπολεμικά κείμενα και τραγούδια
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1692,5420/extras/activities/indexJ_2_meselida/indexj_2_metaselida.html

Μαθαίνω ότι:
Οι μετοχές του παθητικού παρακειμένου τελειώνουν σε:
 • -μμένος
  στα ρήματα που έχουν χαρακτήρα χειλικό (π, β, φ), π.χ. ανάβω – αναμμένος.
 • -ωμένος
  α. στα ρήματα που τελειώνουν σε -ώνω, π.χ. κουκουλώνω – κουκουλωμένος 
  β. σε ορισμένα ανώμαλα ρήματα, όπως: βλέπω – ιδωμένος, λέγω –ειπωμένος, γίνομαι – γινωμένος, κάνω – καμωμένος, πίνω – πιωμένος, τρώγω – φαγωμένος. 

Στ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγουΔιαθεματική εργασία
Ο «Ηλιακός Δίσκος»που απεικονίζει το ηλιακό ημερολόγιο των Αζτέκων
Ο «Ηλιακός Δίσκος»που απεικονίζει
το ηλιακό ημερολόγιο των Αζτέκων

περ. «ΓΕΩ»,
εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 27/05/2000
 • Μετά τη σύντομη περιήγηση (είτε μέσα από κείμενα είτε μέσα από ψηφιακό υλικό) στο μαγικό κόσμο του διαστήματος, αποφασίσατε ως τάξη να οργανώσετε μια έκθεση με θέμα: «Ο μαγικός κόσμος του Σύμπαντος ως πηγή έμπνευσης για τον ανθρώπινο πολιτισμό».

  Χωρισμένοι σε ομάδες:
 1. Συλλέξτε ποικίλο υλικό (κείμενα, φωτογραφικό υλικό κτλ.) για το πώς «έβλεπαν» το Σύμπαν οι λαοί κατά την αρχαιότητα (Αρχαίοι Έλληνες, Ανατολικοί λαοί κτλ.)
 2. Συγκεντρώστε ποικίλο υλικό για τη σχέση του πολιτισμού της εποχής μας με το Διάστημα (λογοτεχνικά κείμενα επιστημονικής φαντασίας, κινηματογραφικό υλικό κτλ.).
 3. Οργανώστε μια επίσκεψη στο Πλανητάριο ή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών της τάξης και τις πληροφορίες που θα αντλήσετε από τους παρακάτω δικτυακούς τόπους.
 • Χωριστείτε σε ομάδες. Σε συνεργασία με καθηγητές σας διάφορων ειδικοτήτων επιλέξτε ένα κεφάλαιο από το σχετικό σχολικό βιβλίο.  Εντοπίστε τους επιστημονικούς όρους που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο και καταγράψτε τους.  Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα μικρό λεξικό με τους ορισμούς αυτών των όρων. Ως πηγές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο το βιβλίο σας, λεξικά, έντυπα ή ηλεκτρονικά, και το διαδίκτυο.

Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=6 (το Πλανητάριο του Ευγενίδειου Ιδρύματος)
http://www.astro.noa.gr (το Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών)
http://www.astronomy.com (διεθνής δικτυακός τόπος για θέματα αστρονομίας)
Ελληνικά και δίγλωσσα λεξικά και γλωσσάρια στο διαδίκτυο (ενδεικτικός κατάλογος)
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/Dictionaries.htm (τα διαδικτυακά λεξικά του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας) Ηλεκτρονικά Λεξικά [πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα]
http://www.glossa.com/trans/glossary/ glossaries.htm 
http://www.kypros.org/cgi-bin/lexicon
 - Κύπρος Νετ

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
 • Προσπαθήστε να δώσετε τον ορισμό στην έννοια:
Οριστέα έννοια
Γένος
Ειδοποιός διαφορά
διαστημόπλοιο
 • Τα επιχειρήματα στη Φυσική, τα Μαθηματικά, την Ιστορία και τα άλλα μαθήματα οργανώνονται με
  …………………… σειρά.
 • Τι είδους λεξικό θα αναζητήσετε, όταν χρειάζεστε να βρείτε:
   την ορθογραφία μιας λέξης  …………………………….
   τη σημασία ορισμένων λέξεων  ………………………..
   την ετυμολογία ενός ρήματος  ………………………….
   τη μετάφραση μιας ξένης λέξης  ……………………….

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Εὐριπίδης, Ἀθηναῖος - Γ. ΣεφέρηςΑπαγγέλει ο ποιητής:

Εριπίδης, θηναος
Γέρασε νάμεσα στ φωτι τς Τροίας
κα στ λατομεα τς Σικελίας.
Το ρεσαν ο σπηλις στν μμουδι κι ο ζωγραφις τς θάλασσας.
Εδε τς φλέβες τν νθρώπων
σν να δίχτυ τν θεν, που μς πιάνουν σν τ᾿ γρίμια·

προσπάθησε ν τ τρυπήσει.
ταν στρυφνός, ο φίλοι του ταν λίγοι·

ρθε καιρς κα τν σπαράξαν τ σκυλιά.

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

1000 χρόνια πολέμων σε 5 λέπτα

Of the Earth - Hans Zimmer


Λαβωμένο ξωτικό - Active Member