Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

11η Ενότητα: Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμου.

Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμου


A. Κείμενο Μετάφραση κι αναλυτική επεξεργασία του κειμένου: 

http://users.sch.gr//ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b11xm.htm◄ Ο Αινείας μεταφέρει τον πατέρα του μετά την άλωση της Τροίας

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
φεύγω [= φεύγω, τρέπομαι σε φυγή, εξορίζομαι, κατηγορούμαι] θ. φευγ-, φυγ- 
[στο κείμενο συναντήσατε τους τύπους: φευγέτω και ἀειφυγίαν

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B112/300/2087,7401/ 
Β2. Ετυμολογικά

Δεύτερο συνθετικό λέξη άκλιτη
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στη σύνθεση:
Δεύτερο συνθετικό μπορεί να είναι:
βελάκιβελάκι
λέξη κλιτήλέξη άκλιτη

Όταν το δεύτερο συνθετικό είναι άκλιτη λέξη (κυρίως επιρρήματα, άκλιτα αριθμητικά, σύνδεσμοι), στη σύνθετη λέξη παραμένει αμετάβλητο.
Π.χ. ὑπερ-άνω, ἔκ-παλαι, συν-άμα.
Γ1. Γραμματική
Προστακτική ενεστώτα και αορίστου ενεργητικής φωνής


Η προστακτική δεν έχει α΄ εν. και α΄ πληθ. πρόσωπο (όπως και στη ν.ε.). Προστακτική έχουν ο ενεστώτας, ο αόριστος και ο παρακείμενος (βλ. επόμενη Ενότητα). Οι τύποι προστακτικής παίρνουν άρνηση μή.
Στους πίνακες παρατίθεται η κλίση της προστακτικής ενεστώτα και αορίστου ε.φ.:
Προστακτική
ενεστώτα

____
πίστευ-ε
πιστευ-έτω 

____
πιστεύ-ετε
πιστευ-όντων
 ή
πιστευ-έτωσαν
βέλοςΠροστακτική αορίστου____
πίστευ-σ-ον 
πιστευ-σ-άτω

____
πιστεύ-σ-ατε
πιστευ-σ-άντων
 ή
πιστευ-σ-άτωσαν
Παρατηρήσεις
 1. Η προστακτική αορίστου, όπως και η υποτακτική και η ευκτική, δεν δέχεται αύξηση!
 2. Προσέξτε την αναλογία στον σχηματισμό και στην κλίση των δύο προστακτικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
  α. η προστακτική αορίστου παρουσιάζει το χαρακτηριστικό για τον μέλλοντα και τον αόριστο -σ- μετά το θέμα του ρήματος,
  β. το χαρακτηριστικό φωνήεν της προστακτικής αορίστου είναι το -α- (αντί για το -ε-της προστακτικής ενεστώτα).
 3. Τα αφωνόληκτα ρήματα σχηματίζουν την προστακτική αορίστου με τις γνωστές αλλαγές στο θέμα τους.
Σημασίες και χρήσεις της προστακτικής
Σε κύριες προτάσεις, όπου και αποκλειστικά συναντάται, η προστακτική μπορεί να εκφράζει:
 • προσταγή ή προτροπή, οπότε συχνά προτάσσονται τα: ἄγε (δή), ἴθι (δή), ἄγετε (δή), ἴτε (δή).
  π.χ. Γνῶθι σαυτόν (Χίλων).
  Ἴθι δὴ (= εμπρός λοιπόν) νῦν εἰπὲ τούτοις, τίς αὐτοὺς βελτίους ποιήσει.
 • απαγόρευση ή αποτροπή με άρνηση μή.
  π.χ. Πρὸς θεῶν, μὴ λύετε τὰς σπονδάς (= Στο όνομα των θεών, μην παραβαίνετε τους όρους της ανακωχής).
 • συγκατάθεση ή παραχώρηση.
  π.χ. Οἱ δ’ οὖν γελώντων(= Αυτοί ας γελούν).
 • ευχή ή κατάρα.
  π.χ. ὙγίαινεἘρρέτω (= στα κομμάτια!).
 • συμβουλή.
  π.χ. Τοὺς μὲν θεοὺς φοβοῦ, τοὺς δὲ γονεῖς τίμα.
 • δέηση ή παράκληση.
  π.χ. Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληιάδεω Ἀχιλῆος.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
http://users.sch.gr//ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b11xm.htm 


απόφθεγμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο/η είπε...