Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 15η ενότητα, Η μεταμόρφωση του Λευκίππου

Α. Κείμενο
Επεξεργασία - Μετάφραση:
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a15xm.htm 

Μεταμορφώσεις (από εμπλουτισμένο βιβλίο μαθητή):
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/457/3003,12065/extras/texts/index_15_metamorfoseis/index_15_metamorfoseis.html 

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας

φύω [= (ενεργ.) κάνω να φυτρώσει, γεννώ, (μέσο) φυτρώνω, αναπτύσσομαι, είμαι εκ φύσεως, γεννιέμαι]
θ. φυ-
[στο κείμενο συναντήσατε τον τύπο τὴν φύσιν]
 http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a15xm.htm

Β2. Ετυμολογικά

Παραγωγή επιθέτων

Παραγωγή επιθέτων από ρήματα (β΄ μέρος)

Στην προηγούμενη Ενότητα διδαχτήκατε τα κυρίως ρηματικά επίθετα. Στην Ενότητα αυτή εξετάζονται τα υπόλοιπα παράγωγα από ρήματα επίθετα:
Σημαίνουν: Καταλήξεις
α. ό,τι και η μετοχή ενεστώτα ή παρακειμένου του ρήματος από το οποίο παράγονται
 • -άς (γεν. -άδος): επίθετα γ΄ κλίσης μονοκατάληκτα.
      μιγάς (= ὁ μεμειγμένος) < μειγνύω
 • -ής (γεν. -οῦς): επίθετα γ΄ κλίσης δικατάληκτα (τα περισσότερα σύνθετα ή παρασύνθετα).
      ἐπιτυχής (= ο επιτυχημένος) < ἐπιτυγχάνω
 • -ός, -(α)νός, -ρός, -ερός: επίθετα β΄ κλίσης τρικατάληκτα.
      λοιπός (= ὁ ὑπολειπόμενος) < λείπω
      τερπνός (= ὁ τέρπων) < τέρπω
      πιθανός (= ὁ πείθων) < πείθω (θ. πιθ-)
      λαμπρός (= ὁ λάμπων) < λάμπω
      φανερός (= ὁ φαινόμενος) < φαίνω, -ομαι (θ. φαν-)
β. εκείνον που έχει ικανότητα, κλίση ή επιτηδειότητα σε αυτό που δηλώνει το ρήμα από το οποίο παράγονται
 • -ικός, -τικός: επίθετα β΄ κλίσης τρικατάληκτα.
      λεκτικός < λέγω
      ἀμυντικός (= επιτήδειος στο να αμύνεται) < ἀμύνω, -ομαι
 • -ιμος: επίθετα β΄ κλίσης δικατάληκτα.
      φρόνιμος < φρονέω, φρονῶ
 • -μων (γεν. -ονος): επίθετα γ΄ κλίσης δικατάληκτα.
      οἰκτίρμων < οἰκτ(ε)ίρω (= σπλαχνίζομαι)
 • -τήριος: επίθετα β΄ κλίσης δικατάληκτα ή τρικατάληκτα.
      λυτήριος < λύω
      

Γ. Γραμματική

Οριστική παρατατικού και αορίστου μέσης φωνής βαρύτονων ρημάτων

Ο τύπος ηὔξετο του κειμένου της Ενότητας είναι τύπος οριστικής παρατατικού μέσης φωνής και οι τύποι ηὔξατο και ἐψεύσατο τύποι οριστικής αορίστου μέσης φωνής.
Η οριστική παρατατικού και αορίστου μέσης φωνής σχηματίζεται όπως και στην ενεργητική φωνή (βλ. Ενότητα 7), με διαφορετικές όμως καταλήξεις:

Σχηματισμός οριστικής παρατατικού μ.φ.

οριστική παρατατικού μ.φ.

Σχηματισμός οριστικής αορίστου μ.φ.

οριστική αορίστου μ.φ.

Κλίση

παρατατικός αόριστος
ἐ-βουλευ-όμην
ἐ-βουλεύ-ου
ἐ-βουλεύ-ετο
ἐ-βουλευ-όμεθα
ἐ-βουλεύ-εσθε
ἐ-βουλεύ-οντο
ἐ-βουλευ-σ-άμην
ἐ-βουλεύ-σ-ω
ἐ-βουλεύ-σ-ατο
ἐ-βουλευ-σ-άμεθα
ἐ-βουλεύ-σ-ασθε
ἐ-βουλεύ-σ-αντο

red arrowΠαρατήρηση
Στα αφωνόληκτα ρήματα για τον σχηματισμό της οριστικής αορίστου μέσης φωνής ισχύουν όσα γνωρίζετε σχετικά με τον σχηματισμό της οριστικής αορίστου της ενεργητικής φωνής.
  
Ασκήσεις
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a15xm.htm 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο/η είπε...